La “Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina” davant la situació d’emergència de les persones defensores

La Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina és un procés fruit d’un treball col·lectiu d’un ampli i molt variat ventall d’organitzacions catalanes de DDHH, cooperació i solidaritat amb els diferents països d’Amèrica Llatina, que hem vist la necessitat de donar una resposta coordinada i col·lectiva als greus reptes que ens planteja la creixent situació de criminalització de les defensores i defensors dels DD.HH. i ambientals a tot el continent.

Considerem que treballar en xarxa ens pot permetre entendre i transmetre millor a la nostra societat i a les institucions polítiques la gravetat de diverses situacions que afecten de manera directa la tasca que duen a terme aquestes persones. Parlem, per exemple, de l’ascens dels autoritarismes, de la impunitat en què actuen empreses multinacionals, forces policials i para-policials en conflictes socials i ambientals, de les legislacions restrictives envers els drets i llibertats polítiques i el dret al propi cos de les dones, de la violència patriarcal que viuen les defensores, de la persecució de determinats col·lectius per raó d’orientació sexual, etc.

Volem que aquest treball en comú ens permeti coordinar-nos, més enllà de les temàtiques concretes o geogràfiques que cadascuna treballem, per:

  • Donar resposta integral a la situació d’emergència que viuen les persones defensores a Amèrica Llatina.
  • Construir un espai de confluència i enfortir la capacitat d’incidència global, social, política i mediàtica de forma col·lectiva.
  • Realitzar accions puntuals i declaracions amb una mirada global sobre Amèrica Llatina que abordi les causes de les vulneracions dels DDHH.
  • Actuar com a canal de comunicació entre les organitzacions d’Amèrica Llatina i les de casa nostra.

I, en aquest marc hem emprès com a primera acció pública la proposta d’una propuesta de una Declaració al Parlament de Catalunya en ocasió de la celebració del 20è aniversari de la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, també coneguda com a declaració sobre defensors i defensores de DD.HH.

I avui us presentem aquesta proposta de declaració aprofitant la visita de l’activista Lolita Chávez Ixcaquic defensora de la vida, de la terra i del territori maia a Guatemala, feminista comunitària i portaveu del Consejo de Pueblos K’iche’.

Esperem que no només que aquesta declaració de sigui aprovada en el Parlament, sinó que a més, serveixi per establir un marc de compromís institucional sobre el que puguem treballar més en concret amb les institucions públiques catalanes i en la nostra societat per la protecció de les persones i col·lectius criminalitzats per la defensa dels drets i del planeta, que també són els nostres drets i el nostre planeta. De la mateixa manera, esperem que es compleixin compromisos anteriorment adquirits per aquest Parlament com l’observatori del compliment dels drets humans i ambientals de les empreses catalanes a l’exterior.

Les entitats que han participat en el procés de construcció, encara en marxa, de la Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina son:

Alerta Amazònica
AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas
Acció Internacional per la Pau (IAP Catalunya)
Brigades Internacionals de Pau de Catalunya
CALACA Catalunya (Coordinadora d’Activistes per Llatinoamèrica i el Carib)
Calala Fondo de Mujeres
Cooperacció
Dones x Dones
Enginyeria Sense Fronteres
Entrepobles
Farmacèutics Mundi (Farmamundi)
H.I.J.O.S. Barcelona Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
Institut de Drets Humans de Catalunya
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Pa’lante
Novact — Institut Internacional por la Acción Noviolenta
Observatori DESC
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Oxfam Intermon
Plataforma Berta Vive de Catalunya
Plataforma de Solidaridad amb Guatemala – Barcelona
Red de Migración Género y Desarrollo
Suds
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Taula per Mèxic
Tierra Catracha

 

 

 

PROPOSTA DE DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN SUPORT DE LES DEFENSORES I ELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS

Enguany es commemora el  setantè aniversari de l’aprovació per l’Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració universal dels drets humans i el vintè aniversari de l’aprovació, també per l’Assemblea General, de la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, també coneguda com a Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans.

Segons dades dels informes de diverses organitzacions no governamentals, el nombre de defensors de drets humans assassinats no ha parat de créixer els darrers anys. El 2017 van ésser assassinades més de tres-centes persones només en l’àmbit de la defensa del medi ambient, el 70% de les quals a l’Amèrica Llatina.

Els assassinats no són més que la punta de l’iceberg de tot un conjunt d’estratègies de criminalització i assetjament polític, legal, físic, mediàtic o sexual, entre d’altres, que pateixen les persones, els col·lectius i les organitzacions a les quals pertanyen, representen o defensen.

Per això, una de les aportacions més rellevants de la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans és l’establiment, com a obligació internacional, de la necessitat de donar-los suport i protecció en el context de la tasca que acompleixen, la qual es torna cada dia que passa més difícil i arriscada.

Tothom té una responsabilitat en la defensa dels drets universals, especialment vers la garantia de la vida. En aquest sentit, els defensors i les defensores dels drets humans són igualment defensors de la vida i defensors de la humanitat. Aquesta responsabilitat correspon, en primer lloc, als estats, que han de complir els deures que estableix la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans.

Així mateix, és especialment preocupant la pèrdua de valor del discurs dels drets humans en els darrers anys, a favor d’altres principis i interessos (polítics, geoestratègics, econòmics i comercials).

Per tot això, en ocasió del setantè aniversari de l’aprovació de la Declaració universal dels drets humans i el vintè aniversari de l’aprovació de la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb els drets humans individuals i col·lectius tal com han estat recollits pels diversos instruments internacionals.

A més, el Parlament de Catalunya considera que tothom té una responsabilitat i unes funcions en la protecció i el reconeixement dels defensors i defensores, al costat de les organitzacions socials. En aquest sentit, fa una crida especial als estats perquè assumeixin llurs responsabilitats en aquesta protecció.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya rebutja els processos de criminalització que s’articulen, especialment des d’alguns sectors econòmics i polítics, contra la tasca de les defensores i els defensors dels drets humans. El Parlament entén que, en la gran majoria dels casos, aquestes persones són criminalitzades en tant que formen part de processos col·lectius de defensa de drets, per la qual cosa expressa el seu reconeixement vers aquestes persones i vers les comunitats i organitzacions en nom de les quals actuen pacíficament com a defensores de la vida.

El Parlament de Catalunya reconeix el treball fet fins ara per programes de protecció de defensors i defensores dels drets humans de les institucions catalanes, duts a terme en coordinació amb les organitzacions socials de l’àmbit de la cooperació, la solidaritat internacional i els drets humans.

Així mateix, el Parlament de Catalunya considera que totes les institucions públiques han de treballar, en col·laboració amb les entitats socials, pel millorament constant d’aquests instruments de protecció, prenent com a base les experiències acumulades en el desenvolupament d’aquests programes, per tal d’adaptar-los cada vegada més a les demandes i necessitats vitals de les persones protegides, especialment en el cas de les dones defensores, que pateixen vulneracions específiques.

El Parlament de Catalunya expressa la necessitat que les institucions competents en cada cas activin els mecanismes i procediments necessaris perquè les defensores i els defensors puguin exercir lliurement tots els drets humans en qualsevol país del món.

Finalment, el Parlament de Catalunya fa una crida a tots els poders públics perquè adoptin les mesures necessàries per a assegurar el compliment efectiu d’aquests drets i llibertats, d’acord amb llur compromís amb els drets reconeguts per les Nacions Unides en la Declaració universal dels drets humans i en la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts.

Palau del Parlament, 15 de noviembre de 2018